Midjourney หยุดให้บริการฟรีแล้ว!

หลังจากที่ Generative AI ได้เป็นกระแสมาอย่างต่อเนื่อง และมีคนเข้าไปลองใช้งานอย่างล้นหลาม ล่าสุด CEO คุณ David Holz กล่าวใน Discord ว่าบริษัทกำลังจะปิดการให้เข้าทดลองใช้ฟรีแล้ว เนื่องจากเกิดการทดลองใช้งานที่มากกว่าปกติและมีการใช้งานไปในทางที่ผิด

การ์ทเนอร์เผยความปลอดภัยไซเบอร์ 8 เรื่องใหญ่ ที่จะมาระหว่างปีนี้จนถึงปีหน้า [Guest Post]

การ์ทเนอร์ อิงค์ เผย 50% ของผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Chief Information Security Officers หรือ CISOs) จะใช้การออกแบบที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Human Centric Design) เพื่อลดแรงต้านจากการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ โดยองค์กรขนาดใหญ่จะให้ความสำคัญกับการนำโปรแกรม Zero-Trust ไปใช้ ขณะที่ครึ่งหนึ่งของผู้บริหารด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ยังไม่ประสบความสำเร็จในการประเมินความเสี่ยงทางไซเบอร์เพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจได้