Artificial Intelligence

วิศวะฯ AI ป.ตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สร้างผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ผ่านประสบการณ์ลงมือทำจริง บนระบบประมวลผลความเร็วสูง ที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกใช้จริง