Trend & Report

[Guest Post] ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง ชี้ถึงโอกาสในการพัฒนาตลาด Private Debt ในประเทศไทย เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการทางการเงินของกลุ่มธุรกิจ และผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ