Trend & Report

[Guest Post] HID Global เผยแพร่ผลรายงานเรื่องระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคารล่าสุด ตอกย้ำความต้องการใช้โซลูชันมือถือที่รองรับการใช้งานได้ถึงอนาคต