Internet of Things

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนา AIoT โซลูชั่นอัจฉริยะ ป้องกันการสูญเสียพลังงานในอาคาร ช่วยลดค่าใช้จ่ายในอาคารสูงถึง 30% [Guest Post]