Trend & Report

ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง ชี้ถึงโอกาสในการพัฒนาระบบนิเวศ Startup ในประเทศไทย โดยเฉพาะการแก้ปัญหาการเข้าถึงเงินทุนในระยะเริ่มต้น [Guest Post]