Collaboration

AIS จับมือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มุ่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลและโซลูชัน พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น Digital University อย่างยั่งยืน สอดรับแนวคิด ESG [Guest Post]