Finance

Funding Societies ให้สินเชื่อแก่กลุ่มธุรกิจ SME ในระดับภูมิภาคกว่าหนึ่งแสนล้านบาท พร้อมเร่งเสริมทัพผลิตภัณฑ์รองรับความต้องการของธุรกิจ SME ไทย [Guest Post]