Trend & Report

ผลสำรวจ Philips’ Healthy Living in Asia เผยถึงช่องว่างระหว่างการตรวจวัดผลด้านสุขภาพ และการลงมือดูแลสุขภาพ ที่จำเป็นต้องสร้างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันให้มากขึ้นในปี 2023 [Guest Post]