Business

ผลการศึกษาไอบีเอ็มชี้ ซีอีโออาเซียน-ไทย ให้ความสำคัญสูงสุดกับการโมเดิร์นไนซ์ระบบไอที เตรียมพร้อมรับการใช้ Generative AI [Guest Post]