Business

เอ้ก ดิจิทัล สยายปีกธุรกิจวิเคราะห์บิ๊กดาต้า ชูบริการ “Business Analytics as a Service – Powered by AI Engine” ชิงพื้นที่ 5 ธุรกิจเป้าหมาย “ค้าปลีก-ธุรกิจสื่อ-การเงิน-ประกัน-ยานยนต์” พร้อมตั้งเป้าชิงส่วนแบ่งตลาด 14,000 ล้าน [Guest Post]