Technology

แพทย์รามาฯ มุ่งใช้ “หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด” เพิ่มโอกาสรอดผู้ป่วยพร้อมช่วยลดความเจ็บปวดและระยะเวลาพักฟื้น [Guest Post]