Business

NECTEC-ACE 2023 ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนแสดงศักยภาพแห่ง “ข้อมูล” หนุนให้เกิดการ“แชร์และใช้” เพื่อขับเคลื่อน พัฒนา เพิ่มมูลค่า สร้างความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีไทย เพื่อคนไทย [Guest Post]