PwC ชี้ 81% ของผู้บริหารคาดการณ์เศรษฐกิจถดถอยจะเกิดขึ้นภายใน 6 เดือนข้างหน้า

จากรายงานใหม่ล่าสุดโดย PwC พบว่าราว 90% ของผู้บริหารมีความเป็นห่วงและกังวลเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจมหภาค ทัั้งเรื่องรอบ Tightening Cycle จากทาง Federal Reserve เงินเฟ้อที่ส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้น และค่าจ้างที่ไม่ได้ขึ้นทันตามเงินเฟ้อ เป็นต้น

การกลับมาของ “Lipstick Index” ดัชนีลิปสติกชี้สถานการณ์ Recession อาจเกิดขึ้นไปแล้ว

แม้ว่าช่วงนี้เราจะได้รับรู้ถึงวิกฤตการณ์เงินเฟ้อที่เกิดขึ้นรอบโลกส่งผลข้าวของเครื่องใช้ก็มีแพงขึ้นตามจนทำให้หลาย ๆ อาจตัดสินใจลดการจับจ่ายใช้สอยสินค้าฟุ่มเฟือยลงไป ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า หรือว่าบัญชีสตรีมอย่าง Netflix ก็อาจจะยกเลิกไปก่อนช่วงนี้