Internet of Things

Google Home สามารถจำแนกเสียงผู้สั่งได้แล้วว่าใครเป็นใคร ทำ Personalization ได้ดีขึ้น

Google Home อุปกรณ์ Smart Home Hub อัจฉริยะจาก Google ที่รองรับการสั่งการด้วยเสียง เริ่มมีความสามารถในการจำแนกเสียงของผู้พูดได้แล้ว ทำให้สามารถตอบคำถามหรือให้บริการแต่ละแบบ Personalization ได้ดีขึ้น ด้วยการเรียนรู้พฤติกรรมผู้ใช้งานรายบุคคลจากการจำแนกเสียง

Source: Google

 

การให้ Google Home เรียนรู้และจำแนกเสียงของแต่ละคนนี้สามารถทำได้ผ่าน Home App บน Smartphone ซึ่งเมื่อเสียงของผู้พูดที่พูดตามประโยคต่างๆ ที่ Google ร้องขอมาถูกนำไปเรียนรู้ด้วย Neural Network ซึ่งเป็นการทำ Deep Learning รูปแบบหนึ่งแล้ว Google HJome ก็จะสามารถจำแนกเสียงของผู้พูดคนนั้นๆ ออกจากผู้พูดคนอื่นได้ และทำให้ Google สามารถนำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้พูดมาใช้ในการตอบสนองต่างๆ เช่น การนำข้อมูลจาก Google Calendar มาตอบ เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน Google Home ยังรองรับการจำแนกเสียงผู้พูดได้มากสุดเพียงแค่ 6 เสียงเท่านั้น และก็ยังมีโอกาสที่เสียงของคนอื่นๆ นอกเหนือจาก 6 คนนี้จะถูกจำแนกว่าเป็นเสียงของ 1 ใน 6 คนดังกล่าว

ก้าวนี้ถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญมากของอุปกรณ์ Smart Home Hub ทั้งในแง่ของความสะดวกสบายที่จะทำให้ผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถเข้าถึงเนื้อหาหรือบริการต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการได้มากขึ้น หรือในแง่ของความปลอดภัยที่จะช่วยให้ป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาสั่งการอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ ในบ้านได้

 

อ้างอิง http://www.popsci.com/google-home-will-now-be-able-to-tell-who-is-bossing-it-around