Self Improvement

ข้อความจากบิล เกตส์ถึงเด็กจบใหม่: “นี่คือช่วงเวลาที่น่าอัศจรรย์ในการมีชีวิตอยู่ หวังว่าคุณจะตักตวงจากมันอย่างเต็มที่”