PR

[PR] รัฐเดินหน้าปั้นผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ ดันหลักสูตร “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง” หนียุคแอนะล็อก เปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มตัว