PR

[PR] นีลเส็น (Nielsen) และอาลีเพย์ (Alipay) เปิดเผยรายงานการสำรวจ “แนวโน้มการท่องเที่ยวและการบริโภคของนักท่องเที่ยวจีนในต่างประเทศ” ประจำปี 2560