Supply Chain & Logistics

สิงคโปร์ทดลองใช้ระบบบล็อกเชนแลกเปลี่ยนเอกสารการค้า เตรียมนำมาใช้ในลอจิสติกส์การขนส่งทางเรือ