COVID-19

[PR] ผลการศึกษาใหม่ของ Qualtrics ระบุว่า คนทำงานมากกว่า 60% ในอาเซียน ยังคงรู้สึกไม่สะดวกที่จะกลับไปทำงานในที่ทำงาน