IBM

[Guest Post]‘ไฮเฟอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล’ จับมือ ‘ไอบีเอ็ม’ เพิ่มการเข้าถึงข้อมูลและช่องทางตลาดโลกให้เกษตรกรไร่กาแฟและโกโก้ในฮอนดูรัส