Trend & Report

[Guest Post] การ์ทเนอร์คาดการณ์ ภายในสิ้นปีนี้ กว่าครึ่งของพนักงานทั่วโลกที่เน้นทักษะความรู้จะทำงานระยะไกล