Manufacturing

[Guest Post] ยูนิเวอร์ซัล โรบอทระบุระบบอัตโนมัติแบบมีส่วนร่วมช่วยป้องกันการสูญงานของภาคการผลิตของไทยที่ชะลอตัว