IBM

[Guest Post] ‘ไอบีเอ็ม’ เปิดตัวเครื่องมือ AI ให้ข้อมูลอัจฉริยะเชิงลึกด้านสิ่งแวดล้อม ช่วย องค์กรตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนและปัญหาสภาพภูมิอากาศ