Trend & Report

สมาคมจีเอสเอ็มเปิดตัวรายงานฉบับใหม่ พบการใช้งานอินเทอร์เน็ตมีความเหลื่อมล้ำมากกว่าความครอบคลุมสัญญาณถึง 8 เท่า [Guest Post]