Industry

รายงานชี้ การปรับใช้กระบวนการผลิตก๊าซและน้ำมันแบบอัตโนมัติ สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้กว่า 3 แสนตันต่อปี