Business Applications

Supara ผู้ค้าปลีกสินค้าแฟชั่นใช้ซอฟต์แวร์ Freshworks เพื่อเปลี่ยน Ticket สำหรับสนับสนุนลูกค้าให้มียอดขายอีคอมเมิร์ซสูงขึ้น [Guest Post]