Alphabet เปิดตัว Mineral มุ่งพัฒนา AgriTech อย่างยั่งยืน

0

Alphabet บริษัทแม่ของ Google เปิดตัว Mineral ธุรกิจด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้รับการบ่มเพาะมาจากโครงการ X Moonshot Factory ตั้งแต่ปี 2020

Mineral เริ่มศึกษาการนำระบบเรียนรู้ (Machine Learning) มาใช้กับการเกษตรกรรมตั้งแต่ปี 2018 และได้ร่วมมือกับบริษัทต่าง ๆ ในสายงานการผลิตอาหาร ซึ่ง Mineral อาศัยเทคโนโลยี Generative AI, Machine Learning (ML) และ Edge Compute Power เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่

  • พัฒนาเทคโนโลยีรับรู้ที่สร้างชุดข้อมูลเกี่ยวกับพืชผล
  • จัดระเบียบข้อมูลการเกษตรจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ สำหรับ ML และพัฒนาอัลกอริธึมซอฟต์แวร์ที่ทรงพลัง
  • ศึกษาวิจัยที่สามารถพัฒนาความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับพืชผลได้

Alphabet ต้องการเข้าใจอย่างลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิมในความสัมพันธ์อันซับซ้อนของยีนพืช สิ่งแวดล้อม และการจัดการฟาร์ม ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพบว่า หลาย ๆ บริษัทไม่ได้เก็บข้อมูลที่ได้คุณภาพและหลากหลายมากเพียงพอสำหรับการใช้ประโยชน์สูงสุดจากระบบเรียนรู้

ในการเก็บข้อมูลเหล่านี้ บริษัทจึงพัฒนารถสำรวจพืชผล (Plant rover) ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ขับเคลื่อน เพื่อสำรวจแปลงปลูก และขยายผลต่อด้วยการเพิ่มเซนเซอร์ในตัวเครื่อง รวมถึงหุ่นยนต์ โดรน และมือถือด้วย

ภารกิจสำคัญของ Mineral คือ การช่วยขยายผลการเกษตรแบบยั่งยืนด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มและเครื่องมือที่ช่วยรวบรวม จัดระเบียบ เข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับพืชผลที่ไม่เคยรู้มาก่อน และสร้างประโยชน์ต่อยอดต่อไปได้ โดย Mineral หวังว่าจะช่วยเพาะปลูกพืชที่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยิ่งขึ้นกว่าเดิม