Strategy

TKS ผนึก SYNEX ประกาศแผนธุรกิจปี 66 ขึ้นแท่น Tech Ecosystem Builder เดินหน้าลงทุนธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง [Guest Post]