Automotive

เอ็มจี ตั้งเป้าหมายขึ้นท็อป 5 ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และสานต่อการเป็นผู้นำรถไฟฟ้าในไทย ชูนโยบาย Customer Centric เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า [Guest Post]