สกมช. ร่วมมือ Huawei จัดสัมมนา “Thailand Cyber Thought Leaders 2023” ให้ผู้บริหารหน่วยงานรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ หรือ CII [Guest Post]

0

พลอากาศตรี อมร  ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “Thailand Cyber Thought Leaders 2023” โดยกล่าวถึงการจัดสัมมนาในวันนี้ว่า ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในด้านการสื่อสารไร้สายความเร็วสูง 5G เทคโนโลยี Blockchain, Internet of Thing, Cloud Computing และ Metaverse ส่งผลให้ปัจจุบันโลกกำลังพัฒนาไปสู่ยุคดิจิทัล ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของประชาชน ที่มีการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ทำให้มูลค่าทางเศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด แต่สิ่งหนึ่งที่มาควบคู่กันกับการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี ก็คือภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งก็ได้ทวีความรุนแรงมาก และส่งผลเสียหายเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลด้วยเช่นกัน และที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการโจมตีทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นั้นได้ส่งผลกระทบในทุกมิติ ทั้งต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ความสงบเรียบร้อยของสังคม รวมถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทย มีแนวโน้มการโจมตีทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งเชิงปริมาณและความรุนแรง อีกทั้งรูปแบบการโจมตียังมีแนวโน้มที่จะพัฒนาตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งภัยคุกคามดังกล่าวอาจส่งผลต่อความมั่นคงของรัฐ  ความสงบเรียบร้อยของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศได้ในปัจจุบันและอนาคต

สกมช. จึงได้ร่วมมือกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด จัดงานสัมมนา “Thailand Cyber Thought Leaders 2023” ครั้งนี้ขึ้น ซึ่งทางบริษัท หัวเว่ยฯ ที่มุ่งให้ความสำคัญความปลอดภัยทางไซเบอร์ ได้ร่วมทำงานกับทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น โดยปัจจุบันสกมช. ได้ร่วมกับหัวเว่ยเดินหน้าผลักดันหลากหลายโครงการ เพื่อวางรากฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลร่วมกัน เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ ในการรับมือกับภัยคุกคามในอนาคต ทั้งนี้ภายในงานสัมมนา “Thailand Cyber Thought Leaders 2023”ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอาทิเช่น ดร. ศุภกร สิทธิไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสด้านโครงการพิเศษและศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม ดร. ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณกำพล ศรธนะรัตน์ President Thailand Data Protection Officer Association ดร. รอม หิรัญพฤกษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายนรินทร์ฤทธิ์ เปรมอภิวัฒโนกุล อุปนายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) และนายสุรชัย ฉัตรเฉลิมพันธุ์ ผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และความเป็นส่วนบุคคล บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) มาร่วมเสวนาหัวข้อ “Think Tank for Vision and Mission Thailand Cyber Security and CII” และได้รับเกียรติจากอาจารย์ปริญญา หอมอเนก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ ในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการกลุ่มงานโครงการพิเศษและศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ คุณ Nan Jianfeng Huawei Senior cyber security and privacy protection expert มาร่วมบรรยายในหลากหลายหัวข้อ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับของผู้นำองค์กรในการพัฒนาและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ไปสู่ระดับสากล รวมทั้งระดมความคิดเห็นการสร้างความตระหนักรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ  ซึ่งจะเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้ทุกหน่วยงานรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นการสร้างความตระหนักรู้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภายในองค์กรของตนเอง รวมถึงทุกภาคส่วนของสังคมในวงกว้าง หวังว่าทุกท่านจะร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ และให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศต่อไป โดยมีผู้บริหารระดับสูงจำนวน ๕๕ คน จากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ จำนวน ๔๐ หน่วยงาน อาทิเช่น สำนกงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานอัยการสูงสุด หน่วยราชการในพระองค์ กรมที่ดิน กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กรมอุตุนิยมวิทยา การท่าเรือแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ ธนาคารออมสิน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด มหาชน เป็นต้น

เกี่ยวกับหัวเว่ย 

หัวเว่ย คือผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และสมาร์ทดีไวซ์ ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2530 โดยหัวเว่ยมีพนักงานกว่า 207,000 คน ดำเนินธุรกิจในกว่า 170 ประเทศทั่วโลก ให้บริการผู้คนมากกว่า 3,000 ล้านคนทั่วโลก   

วิสัยทัศน์และพันธกิจของหัวเว่ยคือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสู่การใช้งานทุกระดับเพื่อทุกผู้คน ทุกครัวเรือน และทุกองค์กร เพื่อวางรากฐานให้แก่โลกอัจฉริยะ หัวเว่ยได้ส่งมอบการประมวลผลคอมพิวเตอร์หลากหลายรูปแบบทุกที่ ทุกเวลาที่คุณต้องการ เพื่อนำเทคโนโลยีคลาวด์และความอัจฉริยะเข้าสู่ทั่วทุกมุมโลก สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่จะช่วยทุกภาคอุตสาหกรรม ทุกองค์กร ให้มีความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ และมีพลวัตร รวมทั้งสร้างนิยามใหม่ให้แก่ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ด้วย AI เพื่อเสริมสร้างความชาญฉลาดและออกแบบให้ตอบรับกับความต้องการเฉพาะของผู้คนในทุกแง่มุมของชีวิต ทั้งการใช้ชีวิตที่บ้าน ระหว่างการเดินทาง ที่ออฟฟิศ ในการสันทนาการ หรือแม้แต่ระหว่างการออกกำลัง   

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของหัวเว่ย ได้ที่ www.huawei.com หรือติดตามเราที่:  

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei