Business

Blackstone เสร็จสิ้นการเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของ Copeland ซึ่งเดิมเป็นธุรกิจด้านเทคโนโลยีสภาพภูมิอากาศของ Emerson [Guest Post]