Trend & Report

เลอโนโวเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้ธุรกิจขึ้นอีกขั้นผ่านบริการช่วยเหลือด้านไอที ที่ผสานความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และ AI อัจฉริยะ [Guest Post]