Business

Telehouse ประกาศแผนนำโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายของ AWS มาให้บริการในดาต้าเซ็นเตอร์แห่งล่าสุดที่กรุงเทพฯ เพื่อการเชื่อมต่อที่ดียิ่งขึ้นของธุรกิจ [Guest Post]