Manufacturing

ICHI Manufacturing DX Seminar – สัมมนาออนไลน์เพื่อเปลี่ยนธุรกิจการผลิตเข้าสู่ยุคดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน พร้อมรับทุกสถานการณ์ในอนาคต