Service and Support

PwC เปิดตัว “ChatPwC” เครื่องมือ Generative AI ใหม่ ผู้ช่วยสนทนาให้พนักงานในด้านภาษีและกฎระเบียบ