Business

Kid Ventures Academy บุกตลาดสอนเด็กสร้าง Business Mindset ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง [Guest Post]