IBM ทำลายสถิติการจำลองแหล่งน้ำมัน ประมวลผลได้เร็วกว่าเดิม 10 เท่าด้วย CPU น้อยลงเกินกว่าหมื่นเท่า

การจำลองแหล่งน้ำมันเพื่อทำการประเมินความคุ้มค่าในการขุดเจาะนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจขุดเจาะน้ำมันในทุกวันนี้ และ IBM ก็ได้ร่วมมือกับ Stone Ridge Technology เพื่อสร้างระบบประมวลผลแบบใหม่ที่ทำงานได้เร็วขึ้นเกินกว่าเดิมเกินกว่า 10 เท่า แต่ใช้ทรัพยากรในการประมวลผลน้อยลงกว่าเดิมนับหมื่นเท่า