สกสว. ร่วมมือกับธนาคารโลก ในการพัฒนานวัตกรรมในประเทศไทย [Guest Post]

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมมือกับธนาคารโลกเพื่อส่งเสริมนโยบายการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภาพการเติบโตของประเทศไทย โดยภายใต้ความร่วมมือนี้ ธนาคารโลกและ สกสว. จะจัดทำรายงาน Policy Effectiveness Review (PER) เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนานวัตกรรมผ่านการลงทุนในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของภาคเอกชน โดยรายงานฯ จะพิจารณาแนวทางการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย เพื่อประเมินความสอดคล้องของนโยบายปัจจุบันกับความท้าทายและจำเป็นของประเทศไทยในด้านนี้

World Bank ทดลองใช้เครื่องมือจาก Facebook และ Mapbox วิเคราะห์พื้นที่ที่ต้องการจุดตรวจ COVID-19 และเตียงโรงพยาบาลเพิ่ม

World Bank ทดลองสร้างระบบที่ใช้ High Resolution Population Density Maps จาก Facebook และข้อมูลแผนที่จาก Mapbox เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่ที่ต้องเพิ่มจุดตรวจและพื้นที่ที่ต้องเพิ่มเตียงในโรงพยาบาล

จาก 16 ถึง 86% Financial Inclusion ความสำเร็จของการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือในแทนซาเนีย

8 ปีที่แล้วแทนซาเนียเคยเป็นประเทศที่ประชากรมีการทำธุรกรรมการเงินไม่ถึงร้อยละ 16 แต่ในวันนี้ ด้วยความช่วยเหลือจากบริการโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ประชากรแทนซาเนียมีอัตราการทำธุรกรรมสูงถึงร้อยละ 86 ซึ่งนับว่าสูงกว่าประเทศในทวีปแอฟริกาอื่นๆอย่างมาก