Artificial Intelligence

ระบบ AI สามารถระบุความเปลี่ยนแปลงในการไหลเวียนในเส้นเลือดฝอยที่อาจสามารถช่วยตรวจจับการติดเชื้อแบคทีเรียในร่างกายได้