Career

“ไม่สำคัญเลยว่าคุณได้งานมายังไง สิ่งที่สำคัญคือคุณทำอะไรในงานนั้น” – Career Lesson ที่สำคัญที่สุดจาก Guy Kawasaki