https://o.aolcdn.com/images/dims?thumbnail=640%2C&quality=80&image_uri=https%3A%2F%2Fs.yimg.com%2Fos%2Fcreatr-images%2F2020-04%2Fa1f73180-795e-11ea-bfbf-d4c17527d4c9&client=amp-blogside-v2&signature=ec1a237e3f8ec90a1fe44971e578cd80a0e45667
Tools

Google ปล่อย Chrome 81 มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่สำหรับการแจ้งเตือนที่เบาบางขึ้น

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม