Finance

[Guest Post] ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย เพิ่มโอกาสทางการเข้าถึงบริการทางการเงินสำหรับ กลุ่มไมโครไฟแนนซ์และกลุ่มธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี ด้วยการร่วมงานกับ AWS