SAP

Lucky Star Universal ยกระดับธุรกิจตู้แช่เย็นและห้องเย็น ใช้ SAP ปรับปรุงกระบวนการผลิต ต่อยอดสู่การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล