Industry

[Guest Post] เอบีม คอนซัลติ้ง เผยโครงสร้างพื้นฐานสถานีชาร์จรถ EV ยังไม่พร้อม ส่งผลกระทบต่อการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย