Business

[Guest Post] งานวิจัยของดีลอยท์เผยปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่ได้รับการแก้ไข อาจสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจโลกถึง 178 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2070

Enterprise Cloud & Data Center 2022