Business

NTT เผยผลการศึกษาใหม่ พบซีอีโอ 70% มองเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่ใช้อยู่เป็นตัวหน่วงให้ธุรกิจเติบโตช้าลง [Guest Post]