Industry

กระทรวงดิจิทัลฯ – ดีป้า เปิดตัวโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย ลดความสูญเสีย คลายความกังวลผู้ปกครอง ด้วยรถรับส่งนักเรียนอัจฉริยะ [Guest Post]