Cloud

VMware อัปเดตพอร์ตโฟลิโอ Sovereign SaaS ช่วยผู้ให้บริการ Sovereign Cloud สามารถจัดการกับเวิร์คโหลดใหม่ๆ พร้อมสร้างความสมดุลในการจัดการข้อมูลภายใต้ข้อกำหนด (Data Sovereignty) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย [Guest Post]