Trend & Report

ผลการศึกษาล่าสุดชี้ พนักงานขายในประเทศไทยประเมินว่าตนใช้เวลาเพียง 27% ของแต่ละสัปดาห์ในกิจกรรมที่เป็นการขาย [Guest Post]